Stress og stressmestringav Liv Wassum


Utbrenthet, kronisk tretthet o.l henger ofte sammen med at man har mistet kontakten med seg selv. Men selv om situasjonen kan virke håpløs og fastlåst, kan du faktisk gjøre noe med det! Å håndtere stress handler om opprydding og det viktigste er at du er villig til å gjøre noe med problemet.


Stress - et tegn på ubalanse
 
Stress er blitt et mye brukt ord, med varierende betydning fra person til person. For noen har et høy stressnivå blitt en slags normaltilstand, "så lenge det går", mens andre tar signalene tidlig og styrer utenom.

Forenklet kan det sies at negativt stress er det du opplever når du  kommer ut av likevekt, og når du er "her" og skulle ønsker du var "der" - dvs noe annet, noe bedre, et annet sted, sammen med andre, i bedre form osv osv. Det gapet som blir mellom "her" og "der" skaper stress. Innenfor komplementær medisin, og da spesielt innenfor flere retninger av kinesiologien, forstås stress som alt det som hindrer oss i å være glad, tilfreds, hel, full av energi og i ett med oss selv og alt rundt oss. Det er kanskje ikke så ofte du har det sånn? Det er likevel mulig å nærme seg denne tilstanden, med litt hjelp og større bevissthet.

Stress kan være et tegn på at noe er i ubalanse, men også at du skal overskride noen grenser, som må til for å komme videre som menneske. Du blir utsatt for prøvelser. Under stress befinner vi oss i en slags overlevelsestilstand som kan sammenlignes med en selvpåført lobotomi, som kutter forbindelsen med øyeblikkets muligheter, alternativer og krefter til å styre seg selv. Vi duplikerer kritikkløst tidligere innlærte reaksjoner basert på negative følelser.


Bli bevisst

Når du opplever at stresset har satt kloa i deg er det første du må gjøre å finne ut om stresset er negativt eller positivt. Bevisstgjøring er derfor veldig viktig når det kommer til å håndtere stress. Kinesiologi er mye brukt til å bevisstgjøre, kartlegge årsaken til stresset, se sammenhengen og i hvilken grad det er positivt eller negativt og hva du kan gjøre for å komme videre, til det beste for deg selv. Teknikkene for å gjenopprette balanse er mange og varierte.

Negativt stress oppstår når man kommer i utakt med seg selv, den man er, sine ønsker, behov og lengsler. Når du ikke lenger er oppriktig og bevisst dine handlinger og de mål du setter deg er du straks ute på glattisen.


Forventningspress


Det er ingen hemmelighet at mange har skyhøye forventninger til seg selv. Mange føler også et veldig forventningspress fra omverden. Man ser til stadighet hvordan folk pusher seg selv og hverandre. Dette forteller noe om folks opplevelse av utilstrekkelighet – og en misforstått tro på at man må rettferdiggjøre sin egen eksistens.

Det bildet som skapes av Mannen og Kvinnen gjennom media er også med på å skape et forventningspress. Hvorvidt dette er et reellt bilde kan diskuteres. Det vil uansett være feil å leve opp til en annens bilde av deg. Du er mer verdt enn det! Forventninger skaper automatisk et press. En forventning er at man venter at en bestemt ting skal skje, og man låses fast i det. Forventninger må ikke forveksels med ønsker og håp.


Å møte veggen


Når et menneske ender opp i en tilstand med utbrenthet, kronisk tretthet o.l. har det ofte en sammenheng med at vedkommende har mistet kontakten med seg selv. Når det skjer vil de valg du tar ikke være basert på hva som er det riktige for ditt egentlige jeg, men utifra den ubalansen

Stress og stressmestring Stress og stressmestringdu befinner deg, noe som kan få en uheldig utgang. Dette kan ofte forklare hvorfor enkelte befinner seg i feil yrke og med feil omgangskrets. Med feil menes hva som ikke er riktig for deg, noe du har "havnet i" som resultat av en negativ følelse, rolle eller tankemønster du befinner deg i. Et eksempel på å miste kontakten med seg selv som er ganske typisk er at man forsøker å leve opp til en rolle og gaper gjerne over for mye for å leve opp til dette rollebildet.

Fra tid til annen kan det være lurt å stille seg selv noen spørsmål, og ikke minst tørre å ta svaret. Tar du dine valg på bakgrunn av dine egne ønsker eller for å oppnå økt innflytelse, få en større stjerne i familien, øke ditt eget selvbilde, få økt sympati, gjøre ting anderledes enn dine foreldre gjorde eller.....? Og på bekostning av hva? Et riktig svar krever oppriktighet, og det er ikke alltid så lett å se seg selv i speilet å si: "Jeg har nå gått 5 år på Blindern bare fordi jeg ville vise familien at jeg duger til noe, når jeg egentlig hadde lyst til å bli frisør!" Det kan være en erkjennelse man forsøker å unngå i det lengste.


Behandlingstilbud


Det er idag mange tilbud for å redusere stress og oppnå økt harmoni. Alt passer ikke for alle! Skal stresset bekjempes må du først vite hva det har sammenheng med! Det hjelper lite å dra på spa-weekend når du egentlig trenger å snakke ut og rydde opp i følelser og tanker.

Å håndtere stress handler om opprydding. Stress kan for noen oppleves kroppslig, for andre er det snakk om en evig tankestrøm, andre igjen er det følelsene som velter opp eller at en er stilt ovenfor mer eksistensielle eller spirituelle spørsmål. Det kan være at du er mest tjent med å få profesjonell hjelp, det hjelper deg å se problemet i det rette perspektiv, og du kan legge det bak deg mye raskere og enklere enn om du sliter med det alene.

Når stress skal behandles jobber man seg gjennom de forskjellige lag i et tempo du finner riktig. En helhetsterapi, som f.eks polaritetsterapi, fungerer veldig bra for de fleste. Kombinasjonen med massasje, bevisstgjøring, frigjøring av spenninger og kosthold er verdifull. Dette vil hjelpe deg å komme "tilbake til deg selv", oppnå harmoni i kropp og sjel og innse hva du er best tjent med.

Å behandle stress er like variert som årsaken til det fordi det skal tilpasses den enkelte. Det viktigste er at man starter og er villig til å gjøre noe med problemet. Stress – fysisk, psykisk eller emosjonelt – kan gjøres noe med!