NLP & Hypnoterapi

Måter å jobbe med fastlåste tankemodeller og mønstre, både mentalt og i lagene innenfor. Det meste sitter i hodet!

NLP

NLP er en forkortelse for Nevrolingvistisk programmering.

Neuro – kommer fra det greske ordet neuron – nervesystemet.
Våre opplevelser blir behandlet, filtrert og bearbeidet gjennom våre sanser for å gi mening . Syn, hørsel, smak og lukt. (Representasjons systemene våres) Denne prosessen er helt automatisk og vanligvis ubevisst.

Linguistic – fra det latinske ordet lingua – som står for språket.
Vi benytter språket til å organisere både tankene og adferden vår når vi kommuniserer med oss selv og andre.

Programming – er den måten vi anvender våre opplevelser (som er bearbeidet, ordnet og behandlet i vårt nervesystem via våre sanser og språk) – til å kommunisere med oss selv og andre.

NLP består av metoder og teknikker som er kraftfulle og utbytterike, og som gir deg muligheten til å ta kontroll og styre mot den fremtiden du ønsker.
NLP vil gi deg muligheten til å oppleve at brikkene faller på plass i ditt personlige og profesjonelle liv.

NLP, eller Nevro-Linvistisk Programmering er vitenskapen om hvordan hjernen koder læring og erfaring. Denne kodingen påvirker all kommunikasjon og atferd. Den påvirker hvordan du lærer og hvordan du erfarer verden rundt deg. Den er nøkkelen til å nå mål og oppnå fremgang
Vi blir styrt av våre ”programmer” som enten gir oss ressurser eller tapper oss for energi. Gjennom enkle NLP-teknikker kan vi ”omprogrammere” oss selv for å oppnå de tilstandene vi ønsker.

NLP er den mest veldefinerte og pålitelige tilnærming til å kunne gjenkjenne tankemodeller og språkmønstre, og det gir innsikt i hvordan dette kan endres for å oppnå bedre tilfredshet med mye raskere resultater. NLP er et sett med styrende prinsipper, holdninger, kunnskap, kompetanse og teknikker og det gir deg en frigjørende måte å møte og oppfatte verden på. Det er en modell som kan hjelpe deg å forstå hvordan vi som mennesker oppfatter verden omkring oss, hvordan vi organiserer vår tenkning, våre følelser, vår kompetanse og vår atferd.

NLP vil gjøre deg i stand til å oppnå mye større glede av og større kontroll og frihet over dine egne mentale tilstander og reaksjoner, samt interaksjoner med andre mennesker. Du vil oppdage at det blir lettere å klargjøre dine drømmer for fremtiden og identifisere barrierer som kan holde deg tilbake, og du kan endre uønskede vaner og atferd som står i veien for deg. Ved å forstå din partner og dine barns behov og kommunikasjons-stiler bedre, vil din egen tilværelse få bedre kvalitet. Ved å skape bedre kontakt med andre kan du påvirke på en positiv måte og være med på skape mer harmoniske miljø. 

Du vil oppdage at det blir lettere å oppnå dine personlige og profesjonelle mål, fordi du blir i stand til å avdekke, endre eller omforme det som holder deg tilbake og du vil få større tilgang til dine egne interne ressurser. NLP kan også brukes utviklende og bidra til å kunne gjøre omfattende positiv endring langt ut over det opprinnelige problemet.

Hypnose/hypnoterapi

All hypnose er selvhypnose og terapeuten blir derfor din veileder og samarbeidspartner. 
Hypnoterapi betyr terapeutisk bruk av hypnose og det er ikke en medisinsk behandlingsform i seg selv, men et nyttig supplement, som kan anvendes på mange områder.

Hypnose skjer i en tilstand av endret bevissthet som kan sammenlignes med den tilstanden du er i rett før du faller i søvn eller er i en dyp dyp meditativ tilstand.

Når du er under hypnose skiller det seg fra søvn ved at du er fullt bevisst, hører og svarer og oppfatter alt som skjer. 

Du har hele tiden kontroll over deg selv og har din egen frie vilje, samtidig som vi får tilgang til den delen av deg som innehar informasjon som ellers er vanskelig tilgjengelig, gjemt eller glemt. I tillegg er det i denne tilstanden det kan gjøres endring på et dypt plan, hvor uheldige mønstre, traumer mm kan avdekkes og forlates, eller at talenter og sider ved deg som ellers har vært undertrykt endelig kan komme til uttrykk.

 

Ta kontakt i dag!

Samtykke