Stress, stressmestring og mestring generelt

Stress kan bety at du er «her» men ønsker å være «der». Motstand, frykt, manglende kraft og evne til å håndtere situasjonen du befinner deg i kutter forbindelsen med øyeblikkets muligheter, alternativer og krefter til å styre seg selv. Vi ser på stress utifra psykologiske, fysiologiske, eksistensielle, sosiokulturelle og ernæringsmessige kriteria. 

 

Mestrer du stress mestrer du det aller meste.  Lær hvordan!

Stress kan signalisere at nå er det “nok”, noe er veldig galt, dette “klarer” du ikke, at du er på tynn is, at noe ikke er til å holde ut – men også at du skal overskride noen grenser, som må til for å komme videre.

Under stress befinner vi oss i en slags overlevelsestilstand som kan sammenlignes med en “selvpåført lobotomi”,som kutter forbindelsen med øyeblikkets muligheter, alternativer og krefter til å styre seg selv. Vi dupliserer kritikkløst tidligere innlærte reaksjoner basert på negative følelser. 
Du skal lære å gjenkjenne når dette skjer, og raskt ta i bruk nye verktøy og tankemønstre for å mestre situasjonen og deg selv!

Stress er svært individuelt. Kurset skal være både nyttig og gi rom for refleksjoner – og fokuserer derfor spesielt på å bli bevisst egne reaksjonsmønstre, og hva du kan gjøre for å redusere, forebygge og eliminere stress.

  Eksempler du vil kjenne deg igjen i øker forståelse og innsikt.  Eksempel på kursinhold:

  • Hva er stress, hvor det kommer fra og hvordan det påvirker deg
  • Stress ift behov, mål, ønsker, lengsler, forventninger, andre mennesker, prestasjoner, press, tid mm
  • Personlig stress, positivt vs negativt stress, takle andres stress, situasjonsbetinget stress med mer
  • Hvordan unngå, redusere og håndtere stress – bevisstgjøring, forståelse, håndtering
  • Teknikker, øvelser, metoder – mentale, emosjonelle og fysiske – for å forebygge og overkomme stress.

  Vi ser på stress ut ifra fysiologiske, psykologiske, mentale, eksistensielle,  ernæringsmessige og sosiokulturelle kriteria og går igjennom sammenhengene mellom disse variabler på en enkel og lettfattelig måte.

  Kursets målsetning er at den enkelte, og gruppen/teamet som helthet, har forstått mekanismene som ligger til grunn for stress, hvordan det trekker på hverandre, hvordan det treffer den enkelte – og at hver enkelt skal sitte igjen med tilstrekkelig verktøy og innsikt til å forebygge og redusere/håndtere stress når det oppstår.

  Ta kontakt i dag!

  Samtykke